BIP - Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie

BIP - strona główna
Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ
Organy Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie:

Dyrektor Szkoły
Wicedyrektorzy
Rada Pedagogiczna
Rady Rodziców
Samorządy Uczniowskie

Każdy z tych organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i odrębnymi przepisami.

DYREKTOR

Kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Sprawuje opiekę nad młodzieżą uczącą się w szkole.
Zadania i kompetencje Dyrektora określone są w § 11 Statutu zespołu.

WICEDYREKTORZY

Powierzenie nauczycielowi tej funkcji i odwołanie z niej dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
Wicedyrektor szkoły pełni przydzielone mu czynności w imieniu dyrektora szkoły i działa w ramach udzielonych mu uprawnień.
Zadania i kompetencje Wicedyrektora określone są w § 12 i 13 Statutu zespołu.

RADA PEDAGOGICZNA

Jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole.
Szczegółowe kompetencje Rady Pedagogicznej oraz sposób podejmowania przez nią uchwał zawiera Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty oraz § 14 Statutu zespołu

RADA RODZICÓW

Stanowi reprezentację rodziców uczniów szkoły.
Rada Rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
Może wspierać działalność statutową szkoły gromadząc fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym między innymi zawarte są zasady wydatkowania funduszy.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorząd tworzą uczniowie szkoły.
Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
Regulamin SU respektując wspomnianą wyżej ustawę oświatową zawiera szczegółowe kompetencje i uprawnienia samorządu uczniowskiego.


osoba odpowiedzialna za treść: JOLANTA HERICH, dnia: 2012-12-18
utworzony: 18-12-2012 / modyfikowany: 18-12-2012
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie 2019, kontakt: gimnazjumnr7chorzow@wp.pl